精品项目

金科博翠书院小镇

jīn kē bó cuì shū yuàn xiǎo zhèn

上东金茂悦

shàng dōng jīn mào yuè

正弘悦云境

zhèng hóng yuè yún jìng

樾千山

yuè qiān shān

路劲九郡

lù jìn jiǔ jùn

首开熙悦睿府书香

shǒu kāi xī yuè ruì fǔ shū xiāng

望京新城

wàng jīng xīn chéng

中海如意新天地

zhōng hǎi rú yì xīn tiān dì

凰腾西宸昱府

huáng téng xī chén yù fǔ

海户西里

hǎi hù xī lǐ

龙跃苑东四区

lóng yuè yuàn dōng sì qū

瑞都国际南区

ruì dōu guó jì nán qū